1599: Online Maskinauktion, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast.