1892: Online Samlerauktion, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast.